Informatie over Mondzorg Marktplaats

Gebruiksvoorwaarden

Mondzorg Marktplaats gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een juridische overeenkomst tussen u als gebruiker (een persoon of entiteit) en Mondzorg Marktplaats betreffende het gebruik van de Mondzorg Marktplaats website en de gegevens, informatie, producten en diensten van de website.

Door gebruik te maken van de website stemt u in met de voorwaarden als hieronder omschreven. Indien u het met een van deze voorwaarden niet eens bent mag u geen gebruik maken van de website met welk doel dan ook. De voorwaarden kunnen elk moment worden aangepast en zullen in dat geval als aangepaste voorwaarden worden weergegeven. Indien u daarna gebruik maakt van de website gaat u akkoord met deze aangepaste voorwaarden.


1. Definities

Met ‘gebruiker’ wordt de persoon bedoelt die zoekt naar een product of service om aan te schaffen of te gebruiken. Met ‘verkoper’ wordt de persoon bedoelt die een product of service via de website aanbiedt.
 

2. Beperkte toegang 

Mondzorg Marktplaats geeft de gebruiker een herroepbare mogelijkheid om gebruik te maken van de website om deze te bezoeken, een bod op een product te plaatsen, contact  op te nemen met de aanbieder, alsmede producten en services aan te bieden. Alle handelingen op de website vallen onder de Mondzorg Marktplaats gebruiksvoorwaarden.


3. Annulering

De website brengt vraag en aanbod bij elkaar. Elke annulering van een product of dienst aankoop nadat de betaling is gedaan wordt behandeld volgens het door de verkoper aangegeven beleid zoals vermeld bij zijn aanbieding.   


4. Content

U heeft de mogelijkheid een account aan te maken voor de website waarmee u bepaalde info/materiaal ('content') kunt uploaden voor uw accountprofiel of product/service-aanbiedingen. Door content te uploaden, verklaart u (a) dat (I) de inhoud consistent is met de onderstaande bepaling voor aanvaardbaar gebruik, (II) juist is, en (III) u de juiste eigendom of licentie hebt om Mondzorg Marktplaats de volgende licentie te verlenen voor het gebruik van deze content; (b) het verlenen van Mondzorg Marktplaats een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om de inhoud van het aanbod van de website weer te geven, te reproduceren en te gebruiken. Wij zullen de door u verstrekte inhoud behandelen in overeenstemming met ons privacy beleid, dat hierbij door verwijzing wordt opgenomen.  5. Naleving van wetten regelgeving

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten, inclusief maar niet beperkt tot lokale, nationale en internationale wetten, inclusief de voor de betreffende branche geformuleerde gedragsregels en regelgeving.


 6. Acceptabel gebruik

Mondzorg Marktplaats stelt als voorwaarde voor uw mogelijkheid om de service te gebruiken dat u stemt geen van de volgende handelingen zult uitvoeren: gebruik van de site als u jonger bent dan 18 jaar of anderszins niet in staat om bindende juridische overeenkomsten aan te gaan; het doen van aanbiedingen voor iets anders dan tandheelkundige/medische producten en services of direct daar aan gerelateerd; het onjuist of onvolledig beschrijven van de op de website aangeboden producten en services, waaronder informatie en details met betrekking tot de oorsprong van de aanbieding of uw relatie met de aanbieding; het aanbieden van anesthesie producten; uw account of wachtwoord met anderen delen; de dienst onrechtmatig of voor een onrechtmatig doel te gebruiken; content te verzenden die illegaal, beledigend, intimiderend, racistisch, hatelijk, seksueel expliciet, pornografisch, obsceen of naar goeddunken van de beheerder van de website aanstootgevend is; een ander individu stalken, intimideren of schaden; een ander nabootsen, een verkeerde voorstelling geven of jezelf ten onrechte identificeren; een apparaat, malware, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website en haar voorwaarden te verstoren of te proberen te verstoren; actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting oplegt aan de servers waarop de voorwaarden worden gehost; gebruik van een robot, spider of ander automatisch apparaat, of een handmatig proces, om informatie over gebruikers te verzamelen; uitingen doen die de indruk wekken dat ze van de website beheerder uitgaan, als dit niet het geval is.

 
7. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Mondzorg Marktplaats, haar werknemers, functionarissen, agenten, gelieerde ondernemingen, adverteerders of gegevensverstrekkers aansprakelijk zijn voor enige directe, speciale, incidentele, gevolg-of punitieve schade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van gebruik, verlies van winst of verlies van gegevens) of het nu gaat om een actie in contract, onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), eigen vermogen of anderszins, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik van deze website of onze service.


 
8. Geen garantie

De service wordt geleverd 'as is', met andere woorden; Mondzorg Marktplaats geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schendingen van rechten. Bovendien geeft Mondzorg Marktplaats geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van de dienst.

 


9. Vrijwaring

Mondzorg Marktplaats is een platform om vraag en aanbod, gebruiker en verkoper, te verbinden. Elke overeenkomst tot aankoop van de getoonde tandheelkundige producten en services is een contract tussen gebruiker en verkoper.  Mondzorg Marktplaats garandeert niet de juistheid van een vermelding of de prestaties van een van beide partijen. Elke schending van een aankoopovereenkomst van de producten en services, eventuele schade die is geleden als gevolg van aankoop van deze producten en services, of een ander geschil tussen een gebruiker en verkoper is een geschil rechtstreeks tussen deze partijen. U stemt ermee in om Mondzorg Marktplaats te vergoeden en schadeloos te stellen voor elk geschil dat voortvloeit of in verband staat met uw dispuut met enige andere gebruiker van de website.

 
10. Looptijd en beëindiging

De looptijd van deze voorwaarden begint bij uw eerste gebruik van de dienst en zal worden voortgezet totdat het wordt beëindigd in overeenstemming met deze voorwaarden. De voorwaarden en de beperkte licentie uiteengezet in sectie 2 eindigen op een van de volgende: schriftelijke kennisgeving door Mondzorg Marktplaats dat, naar Mondzorg Marktplaats overtuiging, een wezenlijke schending van de voorwaarden heeft plaatsgevonden.  De paragrafen 8, 10 en 12 blijven van kracht na beëindiging van deze voorwaarden.11. Diversen

Keuze van rechtsvoorwaarden. De voorwaarden worden beheerst door de algemene wetten van het Hof van Den Haag, Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende wetsbepalingen.

Geen ontheffing. Het door Mondzorg Marktplaats niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van de voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.


Geen derde begunstigden of rechten. Deze voorwaarden zijn niet bedoeld om rechten of voordelen voor derden te creëren.

Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden, samen met het privacybeleid en eventuele wijzigingen en aanvullende overeenkomsten die u met Mondzorg Marktplaats aangaat in verband met onze site of dienst, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Mondzorg Marktplaats met betrekking tot de website of dienst, en vervangt alle eerdere voorwaarden die u had met Mondzorg Marktplaats met betrekking tot de website of dienst. 


Scheidbaarheid.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt geacht, zal deze bepaling beperkt of geëlimineerd worden tot de minimale mate die noodzakelijk is, en zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. 

 
Beperking van vorderingen. 

Ongeacht een wet of recht van het tegendeel, moet elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de dienst worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of reden van actie is ontstaan, of anders wordt die claim of oorzaak van de actie voor altijd geblokkeerd.


Onderzoek. 

Mondzorg Marktplaats kan de door de gebruiker verstrekte gegevens gebruiken voor klanttevredenheidsonderzoek, onderzoek naar gebruikersgemak- en beleving en andere onderzoeken bedoeld ter verbetering van haar service. 


 Vragen:
Indien u vragen hebt over deze voorwaarden of de website, neem dan contact met ons op via info@mondzorgmarktplaats.nl

Mondzorg Marktplaats

Joan Muyskensweg 134

1114 AN Amsterdam